Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile yürürlükteki yasal
mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve
yürürlükteki ilgili diğer sair mevzuat kapsamında, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 641266
sicil numarası ile kayıtlı kayıtlı adresi İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB), 2 Cd. No:3
Tepeören, Tuzla, İstanbul adresi olan Ard Mühendislik Asansör Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne (“Şirket”) ait “www.ardlift.com” alan adlı internet sitesinin (“Web Sitesi”) tarafınızca
kullanılması ile Şirket ile sizin ve temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari
ilişki ile bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizin elde edilmesi, Şirket’e sağladığınız verilerin
işlenmesi, gizliliğinin sağlanması, kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz
kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin ve gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız.
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel
ilişkiden doğan görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirirken veri korunmasını, veri gizliliğine
dikkat edilmesini ve verilerin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak
amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin hukuka
uygun olarak ve dürüstlük kuralları çerçevsinde elde edilmesine önem vermektedir.
Şirket ile sizin ve temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari ilişkinin yerine
getirilmesi, sipariş ve teklif talebi formlarınızın alınması, Şirketimiz hakkında yeniliklerden
haberdar olabilmeniz amacıyla onayınıza ve talebinize istinaden e-bülten aboneliğinizin
gerçekleştirilmesi işlemleri kapsamında, Şirket tarafından işlenmesi gereken ve söz konusu
veri işleme amaçları ile sınırlı olarak tarafınızdan talep edilen Kişisel Verileri Şirket’e
sağlamanız gerekmektedir.

Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki nedeniyle Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve
Web Sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız esnasında Şirket tarafından
tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen Kişisel Verileriniz, burada belirtilen
amaçlar ile sınırlı olarak Kanun’un 4. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen genel ilkeler
ışığında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde
işlenebilecektir.

Tebliğ’in 5. maddesinin 1. fıkrası ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirket ile sizin ve
temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinin
kurulması ve devamının sağlanması, tarafınıza e-bülten aboneliği sağlanabilmesi için Kişisel
Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi, Şirket ile aranızdaki ticari ilişkiden kaynaklı sözleşmesel haklarınızın tesisi için
verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve tarafınıza e-bülten gönderilmesi amacıyla bizlere
sağladığınız rızanız hukuki sebepleri ile tarafınıza ait Kişisel Veriler, Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde
belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

Bizlere sağladığınız verileriniz yurt içinde ve/veya yurtdışında mukim iştiraklerimiz, bağlı
şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan
hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar,
hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak üzere ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına işbirliği yaptığımız hizmet
tedarikçilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından yukarıda belirtilen Kişisel Veri işleme
amacı ile orantılı ve gerekeli olan süre ile işlenebilecektir.

Söz konusu verileriniz, Şirket’in işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik
Politikası ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, burada belirtilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için gerekli süre dahilinde şirket veri tabanında saklanmaktadır.

Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve
işlemler için ayrıca ilave izniniz gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve
sizlerden mevzuata uygun şekilde açık rızalarınız rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere
iletmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz, mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum
ve/veya kuruluşlar ve mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve
mahkemelere iletilebilecektir.

Küçüklerin, ebeveyninin veya velisinin izni olmadan Kişisel Verilerini tarafımıza sağlamamaları
gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Web Sitesi’nin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu
sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir
taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği
sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Şirket ile paylaştığınız tüm bilgiler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak
üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacak; açık yazılı izniniz olmaksızın işbu metinde belirtilen
amaçlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, firmayla veya kurumla paylaşılmayacak, kısmen
veya tamamen kopyalanmayacak ve yayınlanmayacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (i) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme; (ii) kişisel
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) kişisel verilerinizin işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme; (vii) Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme
veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Veri Sorumlusuna Başvuru
Tebliği”) uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (bu kapsamda info@ardlift.com e-posta
adresimiz üzerinden Şirket ile iletişime geçilmesini rica ederiz) veya başvuru amacınıza
yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket
talebin niteliğine göre taleplerinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna
Başvuru Tebliği’nde belirtilen tarifedeki ücret Şirket tarafından talep edilebilecektir.

Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek
ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda sizlere bildirecektir. Başvurunuzda yer alan
talebinizin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilecektir. Başvurunun
Şirket’in hatasından kaynaklanması ve tarafınızdan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan
ücret iade edilecektir.

Çerezler

Web sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet
bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize
yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası
sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan
çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek yazılımlar göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, Web Sitemizde yapmış olduğunuz işlemler,
gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman
dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi
amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel
bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine
yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. Web Sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri
onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde
edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere
aktarılabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan Web Sitemizi görüntülemek istiyorsanız
seçiminizi cihazınızın ve/veya tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.
Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda Web Sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı ve
Web Sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize
ulaşabilirsiniz.

ARD Mühendislik Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Satış ve Pazarlama Merkez Ofisi
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB), 2 Cd. No:3 Tepeören, 34959 Tuzla/İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ESASLARI

 

İşbu metinde yer alan bilgiler ve metin ekinde yer alan form, Arkel Mühendislik Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Şirket’e yöneltilecek başvurulara ilişkin olarak yalnızca tavsiye niteliğinde olup başvuruda bulunacak ilgililere genel bilgi sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu metinler, Şirket’e yapacağınız başvurunun hukuka uygun olarak gerçekleşmesi konusunda herhangi bir beyan ve taahhüt içermemekte olup bu husustaki her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.